NAGYSZOMBAT a családban

0
5969

Bevezetés

Nagyszombat egész estig a csendes elmélkedés ideje. Napközben igyekezzünk csendben maradni. Délelőtt felváltva „őrködhetünk”, imádkozva virraszthatunk „Jézus sírjánál”, amit együtt készítettünk el. Minden családtag szabadon eldöntheti, hogy mennyi időt tud bevállalni.

A húsvét a családban is már nagyszombat este kezdődik. Mivel a jelen helyzetben nem vehetünk részt a hosszabb terjedelmű templomi húsvéti vigílián, ebben az esetben „ezt a valóban boldog éjszakát, amelyben Krisztus az alvilágból feltámadt”, családi körben ünnepelve tehetjük emlékezetessé.

Mivel a körmenet elmarad, a feltámadás szertartása után tegyünk ki az ablakba égő gyertyát, hogy jelezzük a világ felé az örömünket. Mindenképpen énekeljünk el a végén egy húsvéti éneket, amit a család ismer

Napi olvasmányok:

Olvasmányok: Ter 1, 1-2, 2; Ter 22, 1-18; Kiv 14, 15-15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Bár 3, 9-15. 32-4, 4; Ez 36, 16-17a. 18-28;
Szentlecke: Róm 6, 3-11;
Evangélium: Mt 28, 1-10

Közös munka

Húsvéti gyertya elkészítése az esti együttléthez. Öt perc elég az elkészítéséhez! Szükség van egy vastagabb gyertyára, egy papírzsebkendőre (ezt óvatosan szétválasztjuk a legvékonyabb rétegekre, és ebből egy réteg kell), filctollra, sütőpapírra és hajszárítóra. A vékony papírrétegre rárajzoljuk a húsvéti gyertya mintáját, majd körbevágjuk, és rátesszük a gyertyára. Beborítjuk sütőpapírral és hajszárítóval melegítjük. 2-3 perc múlva szépen ráolvad a gyertyára a minta.

Liturgia

Előkészület:

Minden családtagnak készítsünk elő egy kis gyertyát vagy mécsest. Az elkészített húsvéti gyertyát tegyük az asztal középére. Erről fogja a család minden tagja majd meggyújtani a maga kis gyertyáját. Egy kis tálba szentelt vizet öntünk, amelybe a keresztségünk emlékére bemártjuk az ujjunkat, mielőtt keresztet vetnénk.

A szobában legyen teljes sötétség, minden fényforrást eloltunk, minden elektronikus eszközt kikapcsolunk, telefonjainkat elnémítjuk, kikapcsoljuk.

Még ha gyermekeinknek nehezükre esik is az egész este folyamán végig figyelmesnek és áhítatosnak maradni, biztosak lehetünk benne, hogy fogékonyak lesznek húsvét éjszakájának különleges légkörére.

Édesapa

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus a halálból életre támadt, virrasszunk és imádkozzunk, így emlékezünk Urunk húsvétjára. Ha igéjét hallgatjuk, halálát és föltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben.

Istenünk, te szent Fiad által isteni fényességed tüzét adtad híveidnek. Kérünk, a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséged fényének megünneplésére. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

ÉNEK

Te vagy a fény a szívemben, Jézus.
Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét.
Te vagy a fény a szívemben, Jézus.
Krisztus, jöjj, Te vezess utamon!

Éneklés közben, a család minden tagja meggyújtja a maga kis gyertyáját a nagy gyertyáról és ahogyan a templomban, úgy otthon is fokozatosan gyújtjuk meg a fényeket.

Édesapa

Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket, a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván, a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság: hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.

Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt! (Részlet a húsvéti öröménekből)

Felolvassuk a feltámadásról szóló evangéliumot:
Evangélium Szent Máté könyvéből

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!”

Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

A feltámadt Krisztus szavai hozzánk is szólnak: „Mit jelent most számodra Krisztus bátorítása: »Ne féljetek!«”.

KÖNYÖRGÉSEK

Édesapa

Imádkozzunk, a mi mennyei Atyánkhoz, aki Szent Fia feltámasztása által – új életre hívott meg bennünket!

Családtagok

1. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, Gergely püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak! – Kérünk téged…

3. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség! – Kérünk téged…

4. Áldd meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak! – Kérünk téged…

5. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyatottaknak! – Kérünk téged…

6. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben! – Kérünk téged…

Édesapa

Mennyei Atyánk! Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, így egykor eljussunk Fiad dicsõségébe. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEK

Krisztus feltámadott! Halljátok meg asszonyok!
Kik kenetet hoztatok, többé már ne sírjatok!
Feltámadt Krisztus!
Krisztus feltámadott! Új csodákat halljatok!
Péter, János fussatok! Üres a sír nincsen ott!
Feltámadt Krisztus!
Krisztus feltámadott! Szünjetek már, bánatok!
Ti is nyomán járjatok! Feltámadást várjatok!
Feltámadt Krisztus!

Édesapa

Urunk, Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.

Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen.

Édesanya

Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked, hogy leszálltál erre a földre, magadra vetted a bűnt, vétkeinket és a bűnösök igazságos isteni ítéletét, a kárhozatot, és köszönjük, hogy ezáltal megszabadítottál minket a ránk váró örök haláltól!

Köszönetet mondunk Neked azért, hogy feltámadtál, és mint feltámadott Úr állsz most elénk, s közlöd velünk, hogy szeretsz bennünket!

Segíts, Úr Jézus, hogy megálljunk, és feléd tudjunk fordulni! Kérünk Téged, tekints ránk, és áldd meg a szomorú szívűeket, vigasztald a gyászolókat, hadd találjanak Benned enyhülést, boldogságot, erőt!

Imádkozunk a szenvedő testvéreinkért, a betegekért, különösen azokért, akik a járvány okozta betegségben szenvednek! Segítsd őket, hogy keressék a Te orcádat, és Hozzád térjen a szívük!

Kérünk, tekints a gyermekeinkre, és munkálkodj a szívükben, hogy már egészen zsenge korukban megtérjenek hozzád, és viszontszeretve Téged, kövessék a Te törvényeidet, útmutatásaidat!

Munkálkodj az egész népünkben, országhatáron innen és túl! Kérünk Téged a kormányzaton lévőkért: vond az ő lelküket is magadhoz, hogy ne az istentelenségben erősítsék a népünket, hanem találják meg ők maguk is az igazság útját, és a Te törvényeid szellemében vezessenek mindnyájunkat! Ámen.

ÉNEK

Feltámadott, feltámadott, feltámadott, alleluja!
Alleluja, alleluja! Alleluja, feltámadott!
A halál, hová tűnt el a halál?
Hová tűnt el halálod? Hová tűnt el győzelmed?
Feltámadott, feltámadott…
Az élet, vele számunkra kedves!
De a halál is édes, ha Vele halunk meg!
Feltámadott, feltámadott…
Örvendjünk, örvendezzünk testvérek!
Emeljük kezeinket, mert feltámadott!
Feltámadott, feltámadott…

A családi liturgia után a gyermekek között szétoszthatunk egy kis ünnepi édességet, mintegy ezzel is kifejezve Jézus feltámadása miatti örömünket. Az ennivaló a legtöbb gyerek számára nagyon fontos, és nem csak nekik! Persze ez csak másodlagos, de nem áll jelentés nélkül: a gondosan előkészített vacsora, a szép ruhák, a virágokkal és gyertyákkal feldíszített otthon, a kis meglepetések, a húsvéti írott tojás mind számítanak, és nyomot hagynak a gyermekeink lelkében, akik úgy őrzik meg emlékezetükben a Húsvétot, mint egy nagyszerű és szép örömünnepet.

(Forrás: Christne Ponsard – Hit a családban)

Elmélyítés

Felnőtteknek:

1. Meghallgatásra javasolt elmélkedés:

https://www.youtube.com/watch?v=mwCwCE8Y9BU

2. Megnézhetünk együtt egy Jézus életéről szóló filmet:

Gyerekeknek:

1. A gyermekek a nap folyamán írhatnak egy-egy „levelet” Istennek, a reményeikről és vágyaikról.

2. A virágvasárnap Jézusért vállalt és eddig megvalósított jócselekedeteket papírra írva odatehetik a szent sírba.

3. Kifestő (első és második kifestő)

4. Origami (minta és kész templom)

ZENE

LETÖLTHETŐ PDF

MEGOSZTÁS