Mire való az Eucharisztia?

Lelkinap Gyergyószentmiklóson

0
2658

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián tartották március 7-én a kerület egyháztanácsosai számára a hagyományos nagyböjti lelkinapot Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános és a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében. Az egyháztanácsosokon kívül a marosvásárhelyi, csíkszentdomokosi és helyi KMB-tagok, plébániai munkatársak és hitoktatók is jelen voltak.

A köszöntés, közös ima után a főesperes beszélt az Eucharisztikus Kongresszusról, annak jelentőségéről, programjairól, és felhívta a figyelmet a bejelentkezés, regisztráció, kedvezményes belépők lefoglalásának fontosságáról.

Ezután Magos Gyöngyvér előadása következett: Mire való az Eucharisztia? Az eucharisztikus közösség tegnap, ma és holnap témakörben – Bodor Attila teológiai tanár bemutatója alapján.

Sok érdekességet megtudhattunk a római kor vallási, társadalmi közösségeinek helyszíneiről, különösen a bazilika közösségi jellegéről.

Az ősegyház keresztény közösségének életéről az Apostolok cselekedetei alapján tájékozódtunk: a napi kenyértörési alkalmakról – amelyek az Úr vacsoráját és a közös étkezést is magukba foglalták –, a vagyonközösségről, a konkrét egymásra figyelésről.

Szent Pál Korintusiakhoz írt első levele 11,17–26 alapján a korintusi hívek közötti nézeteltérésekről is hallhattunk, ami miatt eligazításokat fogalmazott meg az apostol és figyelmeztetett arra, hogy az Úr Jézus vacsorája elválaszthatatlan az ő halálától, az egység, az egymásra figyelés hiánya a szegények megszégyenítéséhez vezet.

Egy, a 3. században használt eucharisztikus ima szövegével is megismerkedhettek a jelenlevők.

Összegzésként a mire való az Eukarisztia 2020-ban kérdésre a következő válaszok fogalmazódtak meg:

– a templom „bazilika” (közösségi) jellegének felfedezése;

– a plébánia híveinek közössége mint helyi egyház legyen Jézus jelenlétének különleges helye, mely gyakoroljon hatást az egész település lakóira;

– az eucharisztikus ünneplés igazi értelmének megértése: a közösség átformálódása és egységbe szervezése Krisztusban, amely kizárja az individualizmust, hisz mint az Úr lakomája az egész hívő közösség ünnepe és tápláléka kell legyen.

Az előadást rövid szünet követte, majd a jelenlevők kis csoportokban tovább boncolgatták Szent Pál levelét. A plénumon elhangzottakból kiemelünk néhány gondolatot:

– a gyakori szentáldozás és szentgyónás fontossága;

– a hívek tanítása, képzése, hogy helyesen, felnőtt módon értsék e nagy misztériumokat;

– a plébániai közösségek erősítése, szervezése, hogy tagjai megérezhessék azok éltető erejét;

– buzdítás a hiteles, az élet minden területén megélt keresztény hit fontosságára, mely képes a környezet átalakítására is.

– egyhangú igénye volt a jelenlevőknek hasonló lelki program szervezése.

Jó hangulatú közös ebéd zárta e közösségi alkalmat, és jó elhatározásokban, a hallottak továbbgondolási szándékával tértek otthonaikba a résztvevők.

A Katolikus Magyar Bibliatársulat hasonló programot tart:

-Csíkszeredában a Szent Ágoston-plébánián – március 14., szombat du. 6.30–8.30 között.

-Udvarhelyen a Szent Miklós-plébánián – március 20., péntek du. 6.30–7.30 óra között.

-a csíkszentdomokosi plébánián – március 21. szombat 10–13 óra között.

A programot bármelyik plébánián megismételjük.

Jelentkezni lehet a 0745-311855-ös telefonszámon vagy a szbetti07@gmail.com e-mail címen.

Páll Ildikó KMB-tag, hitoktató