A szolgálat őrei lettetek az egyházban

Diakónusszenteltés Kaplonyban

0
2554
• Fotók: Szatmári Egyházmegye

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány két új diakónust kapott december 21-én, szombaton, amikor két örökfogadalmas tagját, Mihály Zoltán és Tarsoly Mátyás ferences testvéreket diakónussá szentelte Schönberger Jenő püspök. A szertartást a 11 órától kezdődött szentmise keretében, helyi és zarándok hívek jelenlétében végezték a Páduai Szent Antal plébániatemplomban.

A legszentebb áldozat bemutatásának elején a főpásztor a szentelendők felé fordult, emlékeztetve őket a diakónus szó jelentésére: szolgálattevő. „Végezzétek ezt nagy szeretettel és akkor Isten áldása ott lesz a szolgálatotokon. Isten ezen az úton hívott meg benneteket az üdvösségre!”

Az evangéliumi rész felolvasása után kezdődött a diakónusszentelés szertartása, melynek keretében a szentelendőket előbb név szerint bemutatták a püspöknek: Mihály Zoltán OFM 1967. április 27-én született Kadicsfalván, majd 2005. augusztus 2-án tett örökfogadalmat Csíksomlyón. Szolgált Csíksomlyón, Szécsényben és jelenleg is Kaplonyban. Tarsoly Mátyás László OFM. 1984. szeptember 9-én született Nagyváradon, és 2015. augusztus 22-én tett örökfogadalmat Csíksomlyón. Tanulmányai befejeztével missziós szolgálatot vállalt a Szentföldi Ferences Kusztódiában. Korábban Betlehemben a Születés-bazilikánál, jelenleg pedig Jeruzsálemben, a Szent Sír-bazilikánál lát el sekrestyési feladatokat.

Schönberger Jenő püspök mondott szentbeszédet, a szentelendőknek útravalóul adva gondolatait. A legfőbb feladatnak így, a szeretetben való megmaradást nevezte: „A szeretet az Atyától indul és a Fiún keresztül jut el az emberekhez. Legyünk hűségesek ehhez a szeretethez, értékeljük, viszonozzuk! Kedves szentelendő testvéreim, a ti elsődleges feladatotok is ez lesz. Isten szeretete teremtett meg benneteket, Istené vagytok. Ez a legalapvetőbb emberi viszonyulás kell, hogy jellemezzen minden kiválasztottat, akit Isten meghív az ő szolgálatára. A szeretetet, amivel őt Isten életre hívta, kiválasztotta, egy életen keresztül élje. Viszont szeresse Krisztust! (…) Ezt az igazi szeretetet a ferences testvérek alapítójuktól, Szent Ferenctől is megtanulhatják. Istenbe beleszeretni, és Istenben szeretni a teremtett világot és minden teremtményt – Szent Ferenc tudta, hogyan kell. Álljon előttetek alapítóatyátok szelleme. Úgy szeressétek az Istent, hogy benne és érte mindenkit szeretettel tudjatok a szívetekre ölelni.”

A továbbiakban Schönberger Jenő püspök kérte a szentelendőket, hogy szerpapokként, szeretetből teljesítsék Isten akaratát és örömmel szolgáljanak embertársaiknak, akárcsak az Úrnak, majd ismertette feladataikat: A diakónusok hirdetik az evangéliumot, előkészítik az áldozati adományokat és részesítik a híveket az Úr Testében és Vérében. Az ő feladatuk, hogy erkölcsi buzdításban és hitoktatásban részesítsék a hívőket és a nem hívőket, vezessék a közös imádságot, kereszteljenek, jelenlétükkel szentesítsék és áldják meg a házasságkötést, szent útravalóval lássák el a haldoklókat és végezzék a temetési szertartásokat.

A diakónusszentelés szertartásában a szentelendők kifejezték szándékukat, hogy őszintén, odaadó lélekkel vállalják a szerpapsággal járó feladatokat, majd letették az engedelmességi ígéretet. A mindenszentek litániáját a hívek térdelve imádkozták, a felszentelendők a földre borultak annak jeleként, hogy egészen Istennek és a rájuk bízott lelkeknek szentelik magukat. Ezután következett a kézrátétel és a felszentelő ima mozzanata, amely alatt a püspök az eléje térdelő szentelendőknek a fejére tette a kezét és csendben imádkozott fölöttük.

Az újonnan felszenteltek beöltöztek a szerpapok sajátos öltözékébe, a stólába és a dalmatikába, majd a püspök elé járultak és átvették az evangéliumos könyvet annak jeleként, hogy a diakónus szentelésben hatalmat kaptak Isten igéjének hirdetésére. Végül a püspök békecsókkal köszöntötte a felszentelteket, Krisztus barátságának jeleként. A diakónussá szentelés szertartása után a szentmise a felajánlással folytatódott.

Az áldozást követően Urbán Erik OFM, a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya provinciálisa mondott köszönetet, és szólt a felszentelt diakónustestvéreihez: „A szolgálat őrei lettetek az egyházban. Ferenc pápa szavaival mondhatjuk, hogy az ige szolgálatát, az oltár szolgálatát és a segítséget kérők szolgálatát vállaltátok. Isten adja meg nektek a kegyelmet, hogy növekedni tudjatok ebben a szolgálatban, Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára és gazdagodására.”

Forrás: Szatmári Egyházmegye