Visszatekintünk a hivatások évére

0
1647
Fotók: Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Iroda

Krisztus király ünnepén zárult a gyulafehérvári főegyházmegyében a hivatás éve. A tematikus év célja az volt, hogy az egyházmegye tagjai felélesszék magukban hivatásukat egyénenként, közösségenként, valamint különféle életállapotban élve (házasságra készülve, házasságban, papságban, szerzetességben, özvegységben stb.) Az év lejártával visszatekintünk, időt szakítunk arra, hogy az év során kapott kegyelmekért hálát adjunk.

A főegyházmegye Pasztorális Bizottsága ebben az évben olyan programokat szervezett, amelyek segítettek tudatosítani a papokban, szerzetesekben és hívekben egyaránt azt, hogy a hivatás kegyelmét őrizni és táplálni kell.

1. Papi és Szerzetesi Hivatások Ünnepe

2019. február 12-én Csíksomlyón a főegyházmegye papjai, kispapjai és szerzetesei főpásztoraik jelenlétében ünnepelték meg a hivatások ünnepét. Varga László kaposvári megyéspüspök előadása, közös szentmise, szentségimádás, majd Csókay András orvosprofesszor tanúságtétele színesítette a programot.

„Ezt a napot arra szenteltük, hogy mint a gyulafehérvári főegyházmegye papjai és szerzetesei közösségileg megünnepeljük hivatásunkat, és megköszönjük a jó Istennek, hogy ebbe az egyházmegyébe hívott meg bennünket. Varga László püspök atya saját hivatástörténetének tanulságait hallva mindannyian feléleszthettük magunkban az elhatározást a „jobbik részt” választására, amelynek nélkülözhetetlen elemei az állandó ima, a szemlélődés, a szentségi Jézussal töltött idő.” (Portik-Hegyi Kelemen, a Pasztorális Bizottság titkára)

2. Családok zarándoklata a hivatások évében

A családi életet, a házasságot mint élethivatást ünnepelték meg az egyházmegye számos pontjáról érkezett családok papokkal, szerzetesekkel és főpásztorokkal közösen Csíksomlyón szeptember 7-én. A programban Csíkszeredától a kegytemplomig tartó gyalogos zarándoklat, szentmise, Pál József Csaba temesvári megyés püspök buzdítása, a székelyudvarhelyi Péter Júlia és Albert tanúságtétele, valamint közös ebéd és kiscsoportos beszélgetések kaptak helyet.

„A zarándoklat a házasságnak is hasonlata, hiszen egy szeretetben és szabadságban, örömmel vállalt hívással kezdődik. Az út szép tájakon vezet, időnként gyönyörű kilátással. Vannak szakaszok, amikor kövessé, meredekké vagy csúszóssá válik az út, ilyenkor egymást segítve tudunk haladni tovább, türelmet gyakorolva. A zarándoklaton nem vagyunk egyedül, a társaink bátorítására is számíthatunk, akik ugyanúgy úton vannak a közös cél felé, kitartásra buzdítanak az eső, köd idején is, s felhívják figyelmünket az apró szépségekre, amit Isten meg akar mutatni nekünk az út során, hogy érezzük mindig, hogy aki zarándokol, jó úton van”. (Kertész Tibor, a Családpasztorációs Központ munkatársa)

3. Továbbképzések egyházi alkalmazottak számára

A Pasztorális Bizottság hangsúlyt fektetett ebben az évben arra, hogy az egyházi alkalmazottaknak is teret biztosítson a szakmai tapasztalatcserére, továbbképzésre, valamint lelki feltöltődésre. Tematikus napok voltak Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Kolozsváron, amelyeknek fele lelki, fele pedig szakmai képzést szolgált: szakterületenként csoportosítva virágkötészet, csoportvezetői ismeretek, valamint pályázatírás volt a tematika. A lelki töltekezés céljából két lelkigyakorlatot is hirdettek a munkatársak számára a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban, Darvas Piroska segítőnővér szervezésében, Pászka Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkész és Czikó László buzásbesenyői plébános közreműködésével.

„Célunk az volt, hogy az adventi időben segítsünk a célcsoportnak megerősödni abban a szakmai hivatásban, amiben elkötelezetten dolgoznak a plébániákon valamint megéreztetni, hogy nem csak a szolgálatukra van szükség az Egyházban, hanem ők maguk fontosak, értékesek a jó Isten szemében, aki arra hívta meg, hogy képességeikkel, adottságaikkal az Ő népének szolgálatában jelen legyenek.  Mindkét lelkigyakorlat elemei között szerepelt az egyéni és közös elmélkedés, kiscsoportos megosztás, szentmise, gyónási lehetőség, személyes beszélgetés és karácsonyi díszek készítése. A résztvevők számára nagyon fontos volt egyrészt, hogy lehetőségük adódott személyes életükre Isten szerető tekintetében ránézni másrészt olyan személyekkel beszélgetni, akik hasonló munkakörben dolgoznak az egyházban és családi hivatásuk mellett szívvel-lélekkel elköteleződtek az Egyház szolgálatában. Közösek, hasonlóak voltak az örömök, a kihívások, a nehézségek és ebben egymást is erősíteni tudták.” (Darvas Piroska segítőnővér) 

4. Kincskeresés ministránsok számára

A hivatás évében a hagyományos nagycsütörtöki gyulafehérvári ministráns zarándoklaton a résztvevő gyerekek számára új programot szerveztünk, Gyulafehérvári Kincskeresés címmel. A program célja volt, hogy a nagycsütörtökön Gyulafehérvárra látogató több száz gyerek számára igazi élményt kínáljunk, a történelmi és művészettörténeti információkat az ő nyelvükön, az ő életkori sajátosságaikat figyelembe véve közöljük velük. A programon 13 csoportban összesen 192 ministráns és hittanos gyerek vett részt 1-11. osztályig.

„A kincskereső játék különböző helyszíneken (a székesegyházban, az érseki palotában, a szemináriumban és a líceumban) különböző feladatokkal zajlott. A feladatok arra ösztönözték a kis zarándokokat, hogy saját maguk fedezzék fel a Székesegyház műkincseit, építészeti sajátosságait, és megismerjék a városhoz kötődő történelmi nevezetességeket. Beszélgetéseken, kiselőadásokon vettek részt a líceum növendékeivel és a kispapokkal közösen. Mindezt csapatban, játékosan, a versengés kellemes érzésével fűszerezve. Természetesen a finom nyeremény sem maradt el, amelyet a célban, a Gyulafehérvári Caritas Béke utcai házában vehettek át a gyerekek.”  (Török Bernadett, katekéta)

5. Imalánc a papokért és szerzetesekért

A hivatás évében arra az ősi gyakorlatra hívtuk meg az egyházmegye híveit, hogy imáikkal támogassák a papi és szerzetesi hivatásban élők életét. Bár a gyakorlat már létezett szórványosan az egyes egyházközségekben, de ezúttal kiterjesztettük az egyházmegye egészére. Egyházmegyénk 59 plébániájáról összesen 1305 imára vállalkozó személy kapcsolódott be az imaláncba. A jelentkezés folyamatos, bármikor be lehet kapcsolódni az imaláncba Molnár Izabellánál, a gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com címen.

„A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás című szinódus egyik megállapítása, hogy olyan vonzó példát kell a fiataloknak a hivatás terén felmutatni, amiben visszatükröződik a jézusi hívás nagyszerűsége. Ebből kiindulva gondoltunk arra, hogy nemcsak jövendőbeli papi és szerzetesi hivatásokért kell imádkozni, hanem éppoly fontos, hogy a meglévőket ápoljuk, erősítsük, bátorítsuk és gondozzuk. Hiszen ők azok, akik a döntés előtt álló fiatalok számára a vonzó példát felmutathatják. A hivatásban élő papok, szerzetesek és szerzetesnők jelenléte termékenyíti meg a jövő hivatásának fáit. Fontos tehát őket erős imahátérrel támogatni. Ennek a gyakorlata Liseux-i Kis Szent Terézhez vezethető vissza, aki rendszeresen imádkozott a papokért, különösen a megszentelődésükért. Ebben a szellemben Európa-szerte léteznek közösségek, akik Teréz misszió néven folyamatos imában kísérik a papokat. Az imaláncban nem a személyes kötődés a fontos, hanem az imádságos elköteleződés. A papok és szerzetesek is csak annyit tudnak, hogy valaki értük imádkozik, de az imádkozó személy nevét nem.” (Balla Imre segédlelkész)

6. Pasztorációs segédanyagok

Minden plébánia kapott egy sajátosan erre a tematikára készített pasztorációs segédanyag-tárat,amely az egyházmegyénk helyi szükségleteinek megfelelően van összeállítva.

„A Hivatás évére tervezett pasztorációs segédanyagokat úgy válogattuk össze, hogy a különböző életállapotban levők mindannyian meg legyenek szólítva. Imaóra-vázlatok, bibliaóra tervezetek, szentségimádási óra, elmélkedések, imák, ifióra vázlatok, zarándoklat-tervezetek, valamint a témához kapcsolódó szépirodalmi szemelvények, filmajánló és programajánló állt a pasztorációban tevékenykedő papok és munkatársaik rendelkezésére. A kiadvány nemcsak közösségi alkalmak lebonyolításához nyújt segítséget, hanem alkalmas egyéni használatra is.” (Molnár Izabella, a kiadvány szerkesztője)

Az advent első vasárnapjával kezdődő új pasztorális év az eucharisztia éve lesz egyházmegyénkben. Terveinkről részletesen olvashatnak IDE kattintva!

Molnár Izabella