A kolozsvári teológiai kutatás újabb eredménye

0
2455

Október 29-én új teológiai doktort avattak a kolozsvári BBTE RK Teológia Karán, az esemény különlegessége, hogy egy új doktorátusvezető tanár, Zamfir Korinna első, a tanulmányait sikerrel végzett diákját, a kar asszisztensét, András Szabolcsot. Az ünnepi esemény különlegességéhez a kutatásra kiválasztott téma megközelítése is hozzájárult. A doktori dolgozat címe: A Filioque mint a teológia és politika konfrontációja – megoldási kísérletek az ökumené szolgálatában.

Amint az a kutatás bemutatása nyomán a résztvevőknek nyilvánvaló volt és a bírálók is elmondták, a doktori munka fő érdeme nem annyira egy, a Szentlélek származása témájában kibontakozott régi teológiai vita feltárása, a patrisztikus források szemlézése, hanem az, hogy mindezt egy tágabb és mai kontextus szolgálatába állítva vizsgálta. Egy egykori teológiai vita és az ebből következő, a nyugati és keleti szemléletmód közti különbözőség mentén András Szabolcs nagyon aktuális kérdéseket talált és bontott ki: mik a teológiai és politikai szempontok találkozásának következményei az ökumenikus párbeszéd formálásában, illetve hogyan hatott a nacionalista politikai ideológia a teológiai álláspont és nyelvezet alakulására. Hipotéziseit korszerű elméletek fényében vizsgálva többek között Rogers Brubaker szociológusnak a vallás és nacionalizmus összefüggéseire vonatkozó tanulmányai eredményeit építette be munkájába.

Jó szempontokat és fogódzókat emelve ki ezekből az elméletekből, ortodox teológusok munkáit tanulmányozta, hogy aztán megfogalmazza: a Filioque szimbólumként része a nacionalista ihletésű ortodox retorikának, a nacionalizmus aktualizálja a Filioque-vitát. Végül, de nem utolsósorban eredeti e doktori munka zárórésze, ahol nemcsak következtetéseket fogalmaz meg, ahogyan azt a tudományos kutatás standardja megköveteli, de éppen elmélyedt és értő vizsgálata nyomán ajánlásokat is megfogalmaz az ökumenikus párbeszédhez, amiben Hitvalló Maximosz teológiáját látja jó alapnak. Legfőbb javaslata, amely tájainkon a vallási alapú nacionalizmus leküzdésének jó eszköze lehet, az a közös értékekre fókuszáló nevelés, amely mind katolikus, mind ortodox vonalon hasznos és szemnyitogató lehet.

András Szabolcs doktori védése igazi tudományos párbeszédre alkalmat adó ünnepi pillanat volt, a Budapestről érkezett Kránitz Mihály, a dolgozat egyik bírálója ki is emelte: figyelemre méltó a kolozsvári teológiai iskola újabb teljesítménye.