Böcskei László püspök körlevele a pápalátogatásról

0
2986

A közeledő pápalátogatással kapcsolatosan adott ki körlevelet Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye püspöke február 13-én. Az alábbiakban a körlevél teljes szövege olvasható.

Kedves Paptestvéreim! Kedves Híveim!

Az Istentől ajándékba kapott időt mindannyian próbáljuk tartalommal, értelmes dolgokkal, mélységgel megtölteni. Vannak szürke, hétköznapi események, történések, amelyek nem hagynak nyomot az életünkben, hamar elfelejtjük őket. De vannak rendkívüli pillanatok, életre szóló élmények, amelyek felráznak a hétköznapok szürke pállottságából.

A romániai katolikus egyház és benne az erdélyi, partiumi és bánáti történelmi egyházmegyék olyan esemény előtt állnak, amelyet nem csak rendkívülinek, de jogosan nevezhetünk történelmi eseménynek is. Ferenc pápa 2019. május 31. és június 2. között tervezett látogatása egy olyan esemény, amely hatással van nem csak az itt élő katolikusok, hanem egész társadalmunk életére, és közösségeink fejlődését, összekovácsolódását szolgálhatja.

A szentatya látogatása, ahogyan arra már az elmúlt évi ad limina látogatás alkalmával is utalt, lelkipásztori jellegénél fogva egy ölelés akar lenni mindazon katolikus közösségek felé, akik a nehéz időkben is hűségesen kitartottak és megőrizték hitüket, Róma és Péter utódja iránti hűségüket. Ezzel is magyarázható az, hogy Ferenc pápa nem csak Bukarestbe látogat, hanem több, híveink vallásosságához szorosan kötődő helyszínt is fölkeres, közöttük híres zarándokhelyünket is, Csíksomlyót.

Látogatása kapcsán észre kell vennünk, hogy a pápa bátorítani akar bennünket. Ahogyan azt legújabb apostoli útjain is követhettük, olyan üzenettel keresi fel a különböző országokat és népeket, amely által a jelen világ kihívásaival szemben, a sokszor tapasztalt céltalansággal szemben bátor és hiteles magatartásra szólít fel, és hív meg bennünket, keresztényeket, hogy ahol élünk világító jelek legyünk a megbékélés, a igazságosság és a szeretet útján. A szentatya egy új civilizáció építésére szólít fel bennünket, amelyben mindenkire szükség van, idősekre és fiatalokra, erősekre és gyengékre, katolikusokra és nem katolikusokra egyaránt, egy olyan testvéri összefogásban, amely képes új alapokra építeni sok sebből vérző világunkat, környezetünket.

A fentiek értelmében én is arra biztatok mindenkit, paptestvéreket, szerzeteseket és szerzetesnőket, azokat, akik közel érzik magukat egyházunkhoz és hisznek a közelgő pápalátogatás rendkívüliségében, egyházmegyénk minden tagját, hogy tekintsük és érezzük Isten nagy ajándékának a közelgő látogatást. Vannak olyanok, akik a diplomácia nagy eredményének tartják ezt a közelgő eseményt. Én azt hiszem, hogy Ferenc pápa látogatása, az atyai ölelés, amit majd magával hoz, és a tanítás, amivel Isten igéjét közvetíti számunkra, kitartó és őszinte imádságunk eredménye, mert nem hiába kérjük: „Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!” Én azt hiszem, hogy jelenlegi helyzetünkben, amikor a körülöttünk tapasztalt átalakulások egészen közelről és sokszor súlyosan érintenek bennünket, amikor komoly kihívást jelent számunkra a szülőföldön való és a jövőbe mutató megmaradás, a szentatya látogatása megerősít majd bennünket abban, hogy helyes alapokra támaszkodva, tovább tudjuk építeni azt az örökséget, amelyet elődeink bíztak reánk, és amely minket is kötelez a továbbadásra és a folytonos gyarapításra. A helyes alap pedig, amelyre szentatyánk nagyon sokszor figyelmeztet, az Istenre és az Ő akaratára való figyelés, az összefogás és a bátor tanúságtétel a mindennapi élet változatos színterén.

Különleges kegyelmi időnek mondhatjuk a közelgő pápalátogatást, amelyre illő megfelelően felkészülni. Ilyen irányban is szeretném buzdítani valamennyiüket: köteleződjünk el abban, hogy személyes imáinkban kérjük Isten áldását a pápalátogatásra, különösképpen Ferenc pápára, egyházunkra, de országunk vezetőire is, hogy ez a történelmi esemény a megerősödés és a megújulás gyümölcseit hozza mindenki számára. Lelkipásztori törekvései mellett, a pápának a civil társadalom felé is vannak kötelezettségei. Imádkoznunk kell azért is, hogy a világi elöljárókkal való találkozás ihlesse meg a világi vezetőket az igazságosság és a béke szolgálatára. Imáinkban kérjük, hogy a Szentlélek irányítsa szentatyánk gondolatait, szavait, hogy a testvériség jegyében tudja képviselni Isten üzenetét a más keresztény felekezetű és vallású hívek felé is. Én hiszem, hogy Ferenc pápa jelenléte és példája új lendületet ad az egység útján kifejtett törekvéseinknek is.

A pápalátogatás előkészítésében az illetékes szervező bizottságra komoly munka vár. Értük is imádkozva, helyi szinten a következőket szeretném valamennyiük figyelmébe ajánlani:

  • A szervezők próbálják felmérni, hogy a csíksomlyói pápai szentmisén hány hívő szeretne majd részt venni. Nagyon fontos volna részünkről is egy hozzávetőleges számot megállapítani a további szervezés, a zarándokok számára kialakított szektorok, stb. előkészítése és biztosítása végett.
  • Tudomásom van arról, hogy egyházmegyénk több plébániája már lefoglalta a szállítást biztosító buszt Csíksomlyóra. Anélkül, hogy az eddigi terveket áthúzzuk, továbbra is hangsúlyozom, hogy külön vonat indítását kérelmeztem az illetékes szervektől Nagyvárad-Élesd- Csíkszereda útvonalon. Az ezzel kapcsolatos részletekkel idejében jelentkezünk, és biztatjuk híveinket, válasszák ezt az utazási módot, mert ezzel is könnyíthetünk a szervezők munkáján: parkolás, bejutás, stb. szempontjából.
  • A pápalátogatás előkészítéseként imakártyákat nyomtatunk és juttatunk el híveinkhez. Az imát minden szentmise után mondjuk el közösen, Isten áldását kérve a pápalátogatásra. Az imakártya mellett plakát is készül, amelyet kérek minden templom bejáratánál, látható helyre kifüggeszteni.
  • A pápalátogatásig ajánlom azt is, hogy teremtsünk olyan lehetőségeket, amikor többet beszélhetünk szentatyánk életéről, munkálkodásáróltanításáról, üzeneteiről. Kimeríthetetlen forrásokat találunk ilyen téren, ezért fontos lenne megosztani egymással a gondolatokat, hogy minél többet megtudjunk a „régen várt vendégről”. Jó alkalmak erre a különféle egyházi társulatok találkozói, az egyháztanácsok rendszeres összejövetelei, a bibliaórák, az ifjúsági foglalkozások, a hittanórák, amikor közösen hangolódhatunk a közelgő eseményre.

Hivatalunk kapcsolatban áll a pápalátogatást előkészítő bizottsággal. Minden információt, ami hasznos a zarándoklat megszervezéséhez, beleértve a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat, idejében fogjuk közölni a plébániai hivatalokkal. Kérem minden paptestvéremet, helyi szinten vállalják fel a zarándokok részvételével kapcsolatos teendőket.

Előre is köszönöm valamennyiük hozzáállását. Isten áldása tegye gyümölcsözővé készülődésünket!

Nagyvárad, 2019. február 9-én.

†Böcskei László

megyéspüspök s.k.