Dokumentumfilm készül Jakab Antal püspökről

0
2497
Jakab Antal Csernátonban bérmált 1972-ben. (Forrás: Jakab Antal Keresztény Kör/Facebook)

Tíz esztendő alatt huszonöt írt és szerkesztett könyvkiadvány, tizenhat átadott Jakab Antal-emlékdíj s mindeközben Háromszéktől Kanadáig könyvbemutatók, konferenciák, kiállításmegnyitók, emléktábla-avatások és más megemlékezésrendezvények százai – ez a Jakab Antal Keresztény Kör megalakulásához vezető kétévnyi és az azóta eltelt nyolcévnyi időszak mérlege. Valami azonban még hiányzik ebből a felsorolásból – de úgy tűnik, már nem sokáig. Az elmúlt napokban a csoport közösségi oldalán megjelent kishír szerint a közeljövőben elkészül az első, Jakab Antal püspök életét és munkásságát feldolgozó dokumentumfilm. A részletekről a kör két alapító-vezetőjét, a film megvalósítását kezdeményező és koordináló Varga Gabriella újságírót és Vencser László volt teológiai tanárt kérdeztük.

Jakab Antal püspök életútját könyvekben már feldolgozták, két évvel ezelőtt pedig szentbeszédeinek kétkötetes gyűjteményét is napvilágra segítették. Honnan jött a gondolat, hogy a hitvalló főpásztor történetét filmvászonra vigyék?

Varga Gabriella: Erre legalább három okot említhetünk. Egyrészt a mai kor embere a vizualitást kedveli, szívesebben fogadja az információt képi megjelenítésben, másrészt Jakab Antal püspök életéről még soha semmilyen filmfeldolgozás nem készült. Harmadrészt pedig Jakab Antal segédpüspökként és megyés püspökként a kommunizmus idején közel két évtizeden keresztül volt az erdélyi katolikusság megbecsült főpásztora, a korszak e szeletének feldolgozása tehát történelmi-egyháztörténeti ismereteink gyarapítása szempontjából sem alábecsülendő jelentőségű. Évek óta sürgettem, hogy próbáljunk meg egy ilyen filmet létrehozni, de ez nem ment egyik pillanatról a másikra, hiszen támogatóra volt szükség, és a filmkészítés területén jártas, megbízható szakemberekre, akik szerény költségvetés mellett is hajlandók a kivitelezés nem kis munkáját elvállalni és lelkiismeretesen teljesíteni.

Vencser László: Csúcs Máriát és Csúcs Pétert, az MTVA csíkszeredai tudósítóit a rendszerváltozás óta ismerem, már a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház 1996. évi átadásának eseményéről ők tudósítottak, s azóta is gyakran tették ezt rendezvényeinken. Tiszta lelkű, mély hitű, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, mégis igen szerény emberek, akik minden szempontból jól ismerik a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyét, és fizikai értelemben is ott élnek, dolgoznak a területén. Örömünkre felkérésünkre igent mondtak. Miután a Potápi Árpád János államtitkár nevével és jóindulatával fémjelzett, a külhoni magyarok ügyét minden erejével és lehetőségével felkaroló Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megítélte számunkra a támogatást, immár „csak” az maradt hátra, hogy az előttünk álló egy év leforgása alatt azt a teret és időt, amit Jakab Antal püspök 1909 és 1993 között bejárt, mi is bejárjuk és a megtett útról a megfelelő végkövetkeztetést levonjuk.

Mire helyezi majd a hangsúlyt a dokumentumfim?

V. G.: Mivel ez lesz az első dokumentumfilm Jakab Antal püspökről, végigvezet majd az életútján születésétől a haláláig, kitérve elsősorban a küzdelmeire és az elért eredményeire, és természetesen bemutatja azt is, hogy az utókor miként őrzi az emlékét.

V. L.: Az életút és életmű bemutatásán túl célunk olyan példaképet állítani a szemlélő elé, aki mély hitével egyházát és népét mindenekfölött állónak tartotta, s ezért mindent meg is tett – azaz követésre érdemes számunkra, és különösen a fiatal nemzedék számára, akik közül sokak szüleit, nagyszüleit ő bérmálta. Azt szeretnénk, hogy a filmből kirajzolódjék egy olyan személyiség arcéle, aki a mai kor emberének is irányt mutat. Nagy öröm számunkra, hogy a film ügyét Jakubinyi György érsek is erkölcsi, a gyulafehérvári forgatások alkalmára pedig tevőleges támogatásáról biztosította.

Mindaz, amit az imént felvázoltak, belefér egy dokumentumfilmnyi időkeretbe?

V. G.: Bele kell férnie. Nyilván több életmozzanatot csupán megemlítünk majd, de azokat a meghatározó életeseményeket, amelyek a szülőfaluhoz, a gyulafehérvári és a római tanulmányokhoz, a teológiai tanári tevékenységhez, a börtönévekhez, a püspökszenteléshez és a főpásztori szolgálathoz kötődnek, alaposabban körüljárjuk. Ötvenhárom percünk lesz arra, hogy bemutassuk ezt a viszontagságos, szenvedésekkel tele életutat, és a mégis mindig hittől, akarástól, bizakodástól sugárzó emberarcot.

Jakab Antal püspök Rómában 1972. február 13-án. (Jakab Antal Keresztény Kör/Facebook)

Mikor készül el a film és hol láthatjuk majd?

V. L.: A támogatási szerződésben foglaltak szerint egy esztendő áll rendelkezésre a megvalósításhoz, vagyis Isten segedelmével 2019 késő tavaszán, kora nyarán már invitálni fogjuk a nézőket a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi díszbemutatókra. A filmet a magyar köztelevíziónak is átadjuk majd vetítésre, az államtitkár úr is kifejezetten kérte, hogy ezt megtegyük. Igény és a szükséges feltételek megléte esetén további vetítéseket is szervezünk majd a főegyházmegyében és azon túl, ezzel párhuzamosan pedig elkezdjük előkészíteni a film későbbi, DVD-n való kiadását.

–Van-e valami, amivel a főegyházmegye papjai és hívei hozzájárulhatnak a munkához, az adatgyűjtéshez?

V. G.: Szívesen fogadnánk korabeli videófelvételeket, hogy azokból rövid részletek bekerülhessenek a filmbe. Jakab püspök főpásztori éveiben már készültek ilyen felvételek, főként papszentelések, templommegáldások, bérmálások alkalmával. Sokat jelentene, ha a ma élő tanúk visszatekintéseibe egy-egy mozgóképet is beilleszthetnénk Jakab Antalról. Ha valakinek van ilyen felvétel a birtokában és szívesen felajánlja a dokumentumfilm számára, nagyon hálásan megköszönjük. Az átadás-átvétel módjáról e-mail-címünkön (jakabantalkor@gmail.com) vagy közösségi oldalunkon keresztül (https://www.facebook.com/jakabantalkeresztenykor/) tudunk egyeztetni.

Jakab Antal püspök a szentatyánál (Jakab Antal Keresztény Kör/Facebook)

A Jakab Antal Keresztény Kör tevékenységének fő irányvonalát a kerek évfordulók határozzák meg, ezekhez kapcsolódóan szerkesztik könyveiket, kezdeményezik programjaikat és keresik fel különböző rendezvényekkel Erdély, valamint a nyugati diaszpóra magyar közösségeit. A dokumentumfilm ügye mellett a 2018-as évre milyen más terveik vannak?

V. L.: Ebben az évben emlékezünk Jakab Antal püspök halálának 25. évfordulójára, ugyanakkor az első világháború – amelyet Jakab Antal püspök és családja is viszontagságosan és veszteségekkel vészelt át – befejezésének századik évfordulója évében vagyunk: 1918 nyarán utazott haza Hajdúnánásról az 1916-os nagy székely menekülés befogadottjainak utolsó csoportja Gyergyó távolabbi részeibe és a Gyimesekbe. Idén ennek a centenáriumára készül a hajdúsági kisváros, és mi, terveink szerint, szeptemberben velük ünnepelünk. Ezen kívül közreműködői, támogatói és/vagy háttérsegítséggel igyekszünk továbbra is jelen lenni a Jakab Antal emlékéhez fűződő, valamint az általa képviselt értékeket megjelenítő eseményeken, és természetesen átadjuk a nevét viselő elismerést, a Jakab Antal-emlékdíjat is.

H. Gábor Miklós