Nőszövetségek lelkigyakorlatos találkozója

0
1970

Marosvásárhelyen az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének (ERKNE) XVIII. őszi lelkigyakorlatos találkozóját tartották szeptember 4–6. között, amelynek a Szent Kozma- és Damján-plébánia adott otthont. Összejövetelünk mottója Jakab Antal püspöktől származott: Minden kopottságunkban is szeretetével dédelget minket az Isten! Ennek szellemében elmélkedtünk a három lelkigyakorlatos napon, megemlékezve az 1997. szeptember 5-én elhunyt Kalkuttai Szent Terézről, aki cselekedeteivel igazolta a mottó mindmáig érvényes üzenetét.

Találkozónk főszervezője az ERKNE országos lelkivezetője, Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes és Fábián Mária, az ERKNE, illetve a kolozsvári nőszövetség elnöke volt. Házigazdaként Balázs Ferenc plébános, lelkivezető, valamint az Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség elnöke, Danguly Berta mindent megtett az összejövetel sikeréért. Harmincöt nőszövetség képviseletében 80 tag és 14 lelkivezető vett részt a közös elmélkedésben, a szentmiséken és a marosvásárhelyi templomok látogatásán. Ezúton is köszönjük a templomok plébánosainak a szeretetteljes fogadtatást, idegenvezetést.

A lelkigyakorlatos napok hétfőn este szentmisével kezdődtek, amelyen Kovács Sándor és Balázs Ferenc, valamint Danguly Berta, a helyi nőszövetség elnöke köszöntötte a szép számban megjelent paptestvéreket, nőszövetségi elnököket és tagokat. Hangsúlyozták a lelki javak és erkölcsi értékek növekedésének fontosságát, valamint azt, hogy a mostani összejövetel célja a krisztusi hitben való megerősödés kell legyen. Szentbeszédet Máthé Vilmos brassói esperes-plébános mondott, példaképnek állítva Jézust, aki a szegény, elesett, beteg emberek közé kap küldetést, aki mindenkihez lehajol és teljes értékűnek tart mindenkit, ugyanakkor döntés elé állít minket, ezért a mai embernek is kötelező a tanúságtétel. A nőszövetségi tagoknak is küldetésük van, egymás tevékenységéből tapasztalatot kell meríteniük – fejtette ki. Fábián Mária felolvasta Jakubinyi György érsek főpásztori áldását, valamint ismertette Jakab Antal püspök 1990-ben kelt jóváhagyását a nőszövetségek újraszervezéséről.

Szeptember ötödikén a találkozót a tavaly felszentelt Jakab Antal Kulturális Központban nyitotta meg Kovács Sándor, méltatva Teréz anyát, aki a legszegényebbekért munkálkodott, éppen ezért követendő példa. Továbbá az evangéliumi örömhír hirdetésére buzdította a nőszövetségi tagokat. Jakab Antal püspök példájára a nőszövetségi tagoknak töretlen hittel vigaszt nyújtó, embertársaikat szolgáló embereknek kell lenniük – mondotta.

Az egybegyűlteket Oláh Dénes marosi főesperes is köszöntötte. Ugyanakkor a Szentírás olvasására buzdított: ez az olvasás „más ritmust dobol”, lépésváltásra tanít, s ennek a „bibliai dobolt ritmusnak célja van” – hangsúlyozta. Oláh Dénes meghívására Tamás Zsolt történész, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója bemutatta a marosi és küküllői főesperesi kerület történetét. Beszélt Szent István és Szent László egyházszervezési munkálatáról, az 500 éves reformáció hatásáról és a polgárosodó egyházról.

Az összejövetel a nőszövetségi elnökök­ beszámolóival folytatódott. Rámutattak arra, hogy a tevékenységük sokrétű, a tagság az irgalmasság fizikai és szellemi cselekedeteit végzi. De fontos szerep jut az imának, a rózsafüzérmondásának, a különböző kulturális események szervezésének, a bibliaköröknek, a templomok, templomkertek szépítésének is. Nagy gondot fordítanak az idős, beteg emberek látogatására, megsegítésére. Anyagi és szellemi támogatásban részesítik a Böjte Csaba ferences gondozásában lévő, valamint a beteg gyermekeket. A nőszövetségek tagjai zarándokutakat tesznek, egymást látogatják, tapasztalatot cserélnek. Ön­kén­teskednek a Mária Rádiónál, a fiatalokat pedig a népi hagyományok ápolására buzdítják, bevonják a különböző tevékenységeikbe. Mindenben segítik a nőszövetségi tagok szolgálatát a lelkivezetők, akik mellettük állnak, bátorítják őket.

Az esti szentmisén Kiss Albert nagyváradi főesperes-plébános, kanonok prédikált. Ő is beszélt a szeretet misszionáriusáról, az 1979-ben béke-Nobel-díjat is kapott kalkuttai Szent Teréz anyáról, aki minden nyitott volt Istenre. Teréz anya a legszegényebbek apostola volt – ő hangsúlyozta, hogy a gazdagok jóságára van szükség ahhoz, hogy szeretve érezzék magukat a szegények. A nőszövetség munkája csepp a tengerben, de sokat jelent összességében – összegzett Kiss Albert, aki Teréz anya élethimnuszával zárta beszédét. Ezt követően a résztvevőket a plébánia Reménység kórusa ünnepi műsorral örvendeztette meg, vezényelt Tőkés Darabont Gyöngyi.

A találkozó utolsó napján Tamás József püspök részvételével lelkipásztori következtetések és tanácsok hangzottak el. Kovács Sándor megköszönte a tartalmas beszámolókat, amelyekből kitűnt, hogy a nőszövetségek tevékenységi köre kibővült. Kérte, hogy továbbra is szorosan működjenek együtt a lelkivezetőkkel. Nagy József a nőszövetség és az egyháztanács jó kapcsolatának fontosságát emelte ki, míg Balázs Ferenc azt fejtette ki, hogy egyházközségében elégedett ezzel a kapcsolattal, hiszen közösen végzik-szervezik a plébánián a különböző tevékenységeket, kirándulásokat, zarándoklatokat. Máthé Vilmos plébános a beszámolók tömörítését javasolta.

Fábián Mária megköszönte a nőszövetségek odaadó, önzetlen munkáját, kifejtve: ennek harmóniában kell lennie a lelkivezetők, illetve az egyháztanácsok meglátásával, prioritásaival. Ugyanakkor két bibliai idézettel rámutatott az elcsendesülés, elmélkedés és a pihenés szükségességére, amelyek lényegesek a gyümölcsöző munkában.

A tartalmas őszi találkozó főpásztori szentmisével – szintén a Szent Kozma- és Damján-templomban – zárult, amelynek főcelebránsa, Tamás József, áldását adta a nőszövetségekre, munkásságukra. Szentbeszédében nyomatékosította, hogy Jézust jó befogadni életünkbe. Az Úr karjai a ti karjaitok, nincs más keze az Úrnak, amivel jót tud tenni, mint a tied! Az élet értelme az, ha úgy él az ember, ahogy Jézus tanított, a szeretetet pedig gyakorolni kell, mert a hit a szeretetben válik élővé. A nőszövetségek feladata, hogy hitben, szeretetben gyarapodjunk, s a körülöttünk élő emberek is Istent szerető emberek legyenek – zárta beszédét Tamás József.

Molnár Judit ERKNE-titkár 

Fotók: Szászgáspár József