Újabb tiltakozásra hív a gyulafehérvári érsek (HU, RO, EN, DE)

Szeptember 6-án tüntetés Marosvásárhelyen

2
26881
Dr. Jakubinyi György érsek nyilatkozik a sajtónak a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum első ünnepélyes tanévnyitója után (2015) - Fotó: romkat.ro

Az alábbiakban közreadjuk Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a Római Katolikus Státus Alapítvány elnökének a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ellehetetlenítése miatt kiadott, tiltakozásra szólító üzenetét magyar eredetiben illetve román, angol és német fordításban:

 

FELHÍVÁS

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül az elmúlt egy évben és különösen az utóbbi napokban kialakult események mindannyiunk számára ismeretesek lehetnek. Az iskola helyzete még most, a gyerekek iskolába indulása előtt egy héttel is tisztázatlan, az illetékes intézmények a szülőket továbbra is teljes bizonytalanságban tartják. Az iskola igazgatójának, dr. Tamási Zsoltnak felügyeletét, vádemelés nélkül, ismételten meghosszabbították.

Anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, az igazságért kiáltani, mellette kiállni.

2017. szeptember 6-án, szerdán délután 6 órától tüntetést szervezünk, melynek tervezett helyszíne a Maros Megyei Prefektúra épülete előtti tér (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám).

Szeretettel kérjük híveinket és minden jóakaratú embert, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, hogy a szülők, illetve gyermekeink iskolaválasztási jogának megvédése érdekében csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz.

Kérjük papjainkat és a testvéregyházak lelkészeit, hogy a vasárnapi szentmisék és istentiszteletek keretében hirdessék ki tervezett megmozdulásunkat és aki teheti reverendában vagy palástban, maga is vegyen részt a megmozduláson híveivel együtt.

A marosvásárhelyi találkozás reményében szeretettel köszönt mindenkit –

Gyulafehérvár, 2017. szeptember 2-án

Jakubinyi György érsek,
az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke


 

APEL

Presupun că suntem cu toții la curent cu evenimentele care au avut loc în legătură cu Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș anul trecut, dar mai ales în ultimele zile. Situația școlii este neclară, chiar și acum, cu o săptămână înainte de începerea cursurilor, iar instituțiile competente îi mențin pe părinți în continuare într-o incertitudine totală. Măsura de supraveghere a directorului școlii, dr. Tamási Zsolt, a fost prelungită în mod repetat, fără a fi pus sub acuzare.

Sfânta noastră Biserică nu obișnuiește să caute dreptatea în stradă, sau în piețe, ci în bisericile sale și – dacă este necesar – în justiție. În situația prezentă, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania este iarăși nevoită, ca în cadrul unei inițiative de sensibilizare, să caute dreptatea în stradă, să-și ridice glasul pentru dreptate, să apere dreptatea.  În 6 septembrie 2017, miercuri după amiază, cu începere de la ora 6  organizăm o demonstrație în piața din fața Prefecturii Județului Mureș (Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1).

Îi rugăm pe credincioșii noștri și pe toții oamenii binevoitori, indiferent de apartenența confesională, să se alăture inițiativei noastre, pentru a veni în sprijinul părinților, respectiv a copiilor în ce privește dreptul lor de a-și alege școala

Îi rugăm pe preoții noștri și pe pastorii Bisericilor surori să anunțe acțiunea preconizată de noi  în cadrul Sfintelor liturghii și a serviciilor religioase duminicale, iar cei care pot, să participe la acțiunea noastră ei înșiși, în reverendă sau robă, alături de credincioșii lor.

În speranța întâlnirii de la Târgu Mureș vă transmit tuturor salutul meu cordial –

Alba Iulia, 2 septembrie, 2017

Dr. Jakubinyi György arhiepiscop,
președinte  Fundația Statusul Romano-Catolic


 

CALL

We all might know about the events that took place concerning the Roman-Catholic Theological High School in Târgu Mureș last year and especially in the last days. The situation of the school is unclear, even now, a week before the start of the school year. The competent institutions continue keeping the parents in a total incertitude. The measure of surveillance of the principal, dr. Tamási Zsolt, was repeatedly prolonged, without him being charged.

Our Holy Mother Church usually does not seek justice in the street or squares, but rather in her churches and – if necessary – in court. In the present situation, the Roman-Catholic Status Foundation of Transylvania is again in the situation to seek justice in the street, to rise her voice for justice, to step up for justice by organizing an awareness campaign. On September 6, 2017, at 6 p.m. we organize a demonstration on the square in front of the Prefecture of Mureș County (Târgu Mureș, Victoriei Square nr. 1).

We ask our faithful and all people of goodwill, regardless of denomination, to join our initiative to support the parents and the children regarding their right to choose the school, they would like to attend.

We ask our priests and the ministers of our sister Churches to announce our planned action within the Sunday Holy Mass and religious services and if possible, they should dress in cassock or robe and accompany their faithful.

In the hope of our meeting in Târgu Mureș I send you my cordial greetings

Alba Iulia, September 2, 2017

Dr. Jakubinyi György Archbishop,
President of the Roman-Catholic Status Foundation


 

AUFRUF

Wahrscheinlich wissen wir Bescheid über die Ereignisse, die bezüglich des Römisch-Katholischen Theologischen Gymnasiums von Târgu Mureș letztes Jahr und vor allem in den letzten Tagen stattfanden. Die Lage der Schule ist unklar, auch jetzt, eine Woche vor Beginn des Schuljahres. Die zuständigen Institutionen halten die Eltern in eine totale Ungewissheit. Das Maß der Überwachung des Direktors, Dr. Tamási Zsolt, wurde immer wieder verlängert, obwohl er nicht angeklagt wurde.

Unsere Heilige Mutter Kirche sucht in der Regel Gerechtigkeit nicht auf der Straße oder Plätze, sondern in ihren Kirchen und – falls erforderlich – vor Gericht. In der jetzigen Situation ist die Römisch-Katholische Status Stiftung von Siebenbürgen wieder in der Lage, Gerechtigkeit auf der Straße zu suchen. Durch die Organisation einer Aufklärungskampagne möchte sie nach Gerechtigkeit rufen, Gerechtigkeit beschützen. Am 6. September 2017, um18 Uhr organisieren wir eine Demonstration auf dem Platz vor der Präfektur des Kreises Mureș (Târgu Mureș, Victoriei Platz Nr. 1).

Wir bitten unsere Gläubigen und alle Menschen guten Willens, unabhängig von Konfession, unserer Initiative zur Unterstützung der Eltern und die Kinder über ihr Recht die Schule zu wählen, sich anzuschließen.

Wir bitten unsere Priester und die Pastoren unserer Schwesterkirchen, unsere geplante Aktion innerhalb der Heiligen Sonntagsmesse und Gottesdienste zu verkünden und wenn möglich, sollten sie in Soutane oder Talar gekleidet ihre Gläubigen begleiten.

In der Hoffnung auf unser Treffen in Târgu Mureș sende ich Ihnen meine herzlichen Grüße

Alba Iulia, 2. September 2017

Dr. Jakubinyi György Erzbischof
Präsident der Stiftung Römisch-Katholischer Status