Beiktatták hivatalába Péter Arthur marosvásárhelyi főesperest

0
1553
Fotók: Molnár Miklós Csaba és Tamási Zsolt-József

A Gyulafehérvári Főegyházmegye elöljárója, Kovács Gergely érsek 2022. június 29-én Péter Arthur addigi kovásznai plébánost nevezte ki a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János egyházközség plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé. 

Az új főesperes-plébános ünnepélyes beiktatására szeptember 18-án került sor a déli szentmise keretében, amelyet Kovács Gergely érsek celebrált a Keresztelő Szent János-templomban. 

Az egyházjog ajánlja, hogyha csak egy mód van rá, az új plébánost mindig a főpásztor iktassa be hivatalába. Ez a mi egyházmegyénkben igencsak nehéz lenne, hisz a szokás nálunk az, hogy minden évben, általában augusztus elsejei hatállyal mintegy 25-30 plébános kezdi új állomáshelyen a munkát. Ezért nem lehetséges, hogy minden plébánost a főpásztor iktasson be az új hivatalába, de lehetőség szerint a főesperesek beiktatását igyekszik saját maga végezni – mondta el a híveknek Kovács Gergely érsek, aki bemutatta a jelenlevőknek az új plébánost, ismertette röviden eddigi életútját, és a hívek szeretetébe ajánlotta őt. Az új főesperest arra kérte, hogy a tanítói, megszentelő és kormányzói feladatait egyaránt a közösség javára végezze. Legyen tudatában annak, hogy mindez kitüntetés is, de egyben nehéz feladat is. Abban bátorította a főesperest, hogy amint előző szolgálati helyein eddig is tette, itt Marosvásárhelyen is osztozzon a rábízott hívek mindennapjaiban, gondjaiban, bajaiban, és erősítse meg őket hitükben, megszilárdítva ezzel a közösséget. 

A szentbeszédben a főpásztor arra bátorította a híveket, az új plébánost és saját magát is, hogy azon igyekezzenek, hogy az evilági dolgokban mindig hűségesek legyenek. Jól gazdálkodjanak az itt rendelkezésükre álló javaikkal, amelyeket Istentől kaptak ajándékba. Úgy kell döntsenek mindezekről Isten tervei szerint, hogy azok javukra váljanak. Mert ha kicsiben, az evilági dolgokban hűek tudunk lenni, akkor majd ránk bízzák a nagyot, az értékeset: mindazt, ami az örök életre vezet bennünket. 

A homília végén arra szólította fel a  híveket, hogy a Hiszekegy közös elimádkozásával – amely egyben az új főesperes ünnepélyes hitvallása is –imádkozzanak plébánosukért, az ő szolgálatára kérve Isten áldását.

Péter Arthur főesperes ünnepélyes ígéretet tett a főpásztor és a hívek előtt, hogy a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia hivatalát vállalva szavaiban és cselekedeteiben mindig megőrzi a katolikus egyházzal való közösséget; szorgalommal és hűséggel végzi az egyház által rábízott feladatokat, hűen a hit teljes letéteményhez, az egyházi törvények alapján és az egyházmegye püspökének engedelmeskedve.

A szentmise végén mondott köszönő beszédében az újonnan beiktatott főesperes megköszönte a főpásztor bizalmát és a beiktatás ünnepélyes pillanatait. Megismételte az augusztusi beköszönő szentmisén mondott szavait: legfontosabb papi feladatának azt tartja, hogy a templomban találkát szervezzen a híveknek a jó Istennel. Az Úr egészen egyszerű eszközökön keresztül is tud munkálkodni. Ebben a tényben bízva igyekszik a rábízott híveket az üdvösségre vezetni.

A beiktatási ünnep végén Kovács Gergely érsek a júniusban szintén a Keresztelő Szent János plébániára helyezett két kisegítő lelkészt is a hívek figyelmébe ajánlotta. Mindketten a plébániai feladatok elvégzése mellett más feladatokat is kaptak: Tuzson Attila kisegítő lelkészt egyben a marosvásárhelyi katolikus iskola iskolalelkészévé és lelki vezetőjévé is nevezte ki a főpásztor. Szakács Endre kisegítő lelkészt pedig az örmények lelki gondozásával bízta meg.

A főpásztor köszönetét fejezte ki mindhárom papnak, akik együtt, egy csapatként fognak dolgozni a Keresztelő Szent János-plébánia közösségének megerősítésén és megszentelődésén. Egyben megköszönte a marosvásárhelyi híveknek, hogy szívesen fogadták az új papjaikat, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak a lelkipásztorukért, támogassák őket jó kezdeményezéseikben, és együtt imádkozzanak papi, szerzetesi, jó katolikus élethivatásokért.

Kívánjuk az új lelkipásztoroknak, hogy otthonra találjanak új szolgálati helyükön. Kívánjuk, hogy a hívek imái és tettrekészsége segítse őket abban, hogy Isten tervét valósíthassák meg ebben az egyházközségben is.