Személyi változások a gyulafehérvári főegyházmegyében

0
5410
Papszentelés Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén, 2022-ben. Fotó: Bodó Márta

Augusztus 1-jétől személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében, ezeket az érsekség honlapján tették közzé június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a 2022./VII. számú körlevelében kiemeli, hogy a papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel. Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az egyház küldetésének. A frissen pappá szentelt újmisések is megkapták kinevezésüket.

A. Újmisések

2022. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kovács Gergely érsek pappá szentelt a gyulafehérvári székesegyházban hét diakónust. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:

 • Baróti Tibort a gelencei plébániára,
 • Bíró Károlyt a csíkszeredai Szent Kereszt-plébániára,
 • Böjte Csongort a kolozsvári Szent Mihály-plébániára,
 • Forró Csaba Rolandot a csíkszentdomokosi plébániára,
 • Kerekes Péter-Miklóst a ditrói plébániára,
 • Mazai Tihamért a gyimesbükki plébániára és
 • Timár Józsefet a szovátai plébániára nevezte ki az érsek segédlelkésznek.

B. Segédlelkészek

 • Antal Zoltán-Lászlót a főpásztor felmentetteaditrói plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániára segédlelkésznek.
 • Bereczki Attila-Szabolcsot felmentette agelencei plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a zetelaki plébánia segédlelkészévé.
 • Farkas Zsombort, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és engedélyezte távozását a pálos szerzetesrendbe. A jó Isten áldása kísérje.
 • Jánossi Imrét felmentette a kolozsvári Szent Mihály-plébánia segédlelkészi és a kolozsvári egyetemi lelkészségi beosztásából és kinevezte a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia segédlelkészévé.
 • Kelemen Zoltán-Arnold nagyszebeni segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és tanulmányi útra küldi Kovács Gergely Rómába.
 • Bojtor Attila római tanulmányi útról visszatérő papot kinevezte a Nagyszeben I.-plébánia segédlelkészévé, valamint a fundamentális teológia tanárává a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetébe.
 • László Zsolt zetelaki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkészévé.

C. Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók

 • Simon Imre gyimesbükki segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte az imecsfalvi plébánia kormányzójává.
 • Hajlák Attila-István imecsfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a székelyvéckei és bordosi plébániák plébánosává.
 • Benedek Róbert-Károly csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kinevezte türi plébánossá.
 • Buciuman Gheorghe-Traian türi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosává.
 • Máthé Vilmost, a brassói Szent Kereszt-plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a brassói Szent Kereszt-plébánia kisegítő lelkészévé.
 • Gödri Istvánt felmentette a brassói Szent Kereszt-plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, megerősítve feketehalmi plébánosi megbízatását.
 • Ilyés Imrét, a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte vicei plébánosnak, rábízva Felőr és Retteg filiák ellátását is.
 • Dr. Lőrinczi Károly vicei plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte dicsőszentmártoni plébánossá.
 • György Istvánt felmentette a dicsőszentmártoni plébánia ellátása alól, megtartva szőkefalvi plébánosi kinevezését.
 • György Ferenc tordai plébánost, eddigi beosztásában megerősítve, kinevezte a sínfalvi plébánia kormányzójává.
 • Szőcs Béla sínfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte uzoni plébánossá.
 • Elekes Szabolcs uzoni plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte borszéki plébánossá.
 • Márton József borszéki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosává, valamint a székelyudvarhelyi kerület főesperesévé.
 • Mátyás Károlyt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosát és a székelyudvarhelyi kerület főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte kovásznai plébánossá.
 • Péter Arthur kovásznai plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé.
 • Balla Imrét, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkészét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte a korondi plébánia plébánosává.
 • Tuzson Attilát, a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye papját július 1-től inkardinálta a gyulafehérvári főegyházmegyébe és kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé.
 • Szakács Endrét, betegállománya megszűntével, kinevezte a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia kisegítő lelkészévé. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik.
 • Oláh Dénest, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosát és a marosi és küküllői kerületek főesperesét felmentette eddigi beosztásából és kinevezte farkaslaki plébánossá.
 • Laczkó Vilmos farkaslaki plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte erdőszentgyörgyi plébánossá, rábízva Gyulakuta filia ellátását is.
 • Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte mikóújfalusi plébánossá.
 • Sebestyén Pétert, a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosát felmentette eddigi beosztásából és csíkszenttamási plébánossá nevezte ki.
 • Boros László csíkszenttamási plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte szentkatolnai plébánossá.
 • Dr. Bara Zoltánt, megtartva tanári kinevezését, felmentette a brádi plébánia ellátása alól és kinevezte a marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia plébánosává.
 • Csapai Árpád-Szilárdot felmentette a csíkszeredai kórházlelkészi beosztásából, és a csíkszeredai egyetemi lelkészi kinevezését megtartva, kinevezte a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé.
 • Kovács Árpádot, eddigi megbízatásaiban megerősítve, kinevezte a magyarszarvaskendi plébánia kormányzójává.
 • Küsmödi Attilát, megerősítve szamosújvári plébánosi kinevezését, felmentette a magyarszarvaskendi plébánia ellátása alól és kinevezte a széki plébánia kormányzójává. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezik.
 • Pál Vilmos gyergyóhodosi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kinevezte az orotvai plébánia kormányzójává.
 • Dr. Lukács Imre Róbertet, minden egyéb megbízatásában megerősítve, felmentette a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátása alól.

D. Változások a központban

 • Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót felmentette a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátása alól, megtartva többi megbízatását és az alvinci plébánia vagyonkezelését.
 • Farkas Ervint felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusi megbízatása alól.
 • Pasca Szilárdotfelmentette a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává, valamint megbízta a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátásával.
 • Tódor Attilát felmentette a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetői beosztásából és kinevezte kézdiszentkereszti plébánossá, valamint a bélafalvi plébánia kormányzójává.
 • Kovács Józsefet felmentette a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetőjévé, valamint megbízta a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátásával.

E. Nyugállományba vonultak

 • Bene Gábor, 80. életévét betöltöttszékelyvéckei plébános hűséges szolgálatát megköszönve, felmentette eddigi beosztásából és nyugállományba engedte. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kíván számára Kovács Gergely érsek.
 • id. Pál Antal korondi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kíván számára.
 • Potyó Ferenc szentkatolnai plébánost saját kérésére felmentette eddigi beosztásából. Eddigi szolgálatát megköszönve kíván jó egészséget a főpásztor.
 • Simó Gábor mikóújfalusi plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kíván neki az érsek.
 • Vakaria Béla orotvai plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Kovács Gergely érsek köszöni szolgálatát és jó egészséget kíván számára.
 • Vatány Gábor kézdiszentkereszti és bélafalvi lelkészt, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentette eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve kíván neki jó egészséget a főpásztor.

F. Szerzetes papok

 • Molnár Lehel SchP atyát, a tartományfőnökkel való egyeztetések után, kinevezte kolozsvári egyetemi lelkésznek.

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztését elfogadva, illetve a vele való egyeztetés alapján:

 • Fr. Bakó Pál OFM atyát dési lelkésszé,
 • Fr. Fecheta Jenő OFM atyát dévai lelkésszé,
 • Fr. Gegő Julianus OFM atyát szárhegyi lelkésszé és
 • Fr. Timár Asztrik OFM atyát csíksomlyói templomigazgatóvá nevezte ki.
 • Fr. Páll József Leó OFM atyát a brádi plébánia ellátásával,
 • Fr. Nagy Károly OFM atyát Kajántó ellátásával és
 • Fr. Guia Hugó OFM atyát csíkszeredai kórházlelkészi feladattal bízta meg Kovács Gergely érsek.