Tárjuk ki a szívünket, lelkünket Isten felé

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának év végi krónikája

0
2265
Provinciai nagytalálkozó Csíksomlyón

Ugyan nem a megszokott gazdag közösségi programokkal teltek az erdélyi ferences templomokban és kolostorokban az elmúlt hónapok, a ferencesek mégis igyekeztek a lehetőségekhez és korlátozásokhoz igazodva megtartani minden szentmisét, minden ünnepi alkalmat, eseményt, és azt közvetíteni is különféle csatornákon. Összegyűjtöttük azokat a fontosabb alkalmakat, amelyek az erdélyi ferences templomokban, kolostorokban zajlottak az év utolsó hónapjaiban.

Programok Csíksomlyón

A csíksomlyói kegytemplomban augusztus 2-án Porciunkula-búcsút ünnepeltek, elsőszombaton pedig ünnepélyes Szűz Mária-köszöntőt tartottak. Augusztus 9-én Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök mutatta be az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT) nyitó szentmiséjét a kegytemplomban, 11-én Assisi Szent Klára ünnepnapját ülték meg. Augusztus 14-én, Nagyboldogasszony főünnepének előestéjén Snell György püspök a Szent István-bazilika plébánosának és a gyulafehérvári főegyházmegye vezetőségének felhívására imádságos virrasztást tartott a magyar nemzet lelki megújulásért, hogy igazán imádkozó néppé, közösségé legyünk, ahol az emberek az Úr Jézus, a Szűzanya és egymás kezét fogva élik meg, erősítik hitüket. Augusztus 15-én megünnepelték Szűz Mária mennybevételét, a hónap utolsó napjaiban pedig a csíksomlyói kegytemplom közelébe érkezett egy autóbuszban kialakított vándorkiállítás, amely a pálos szerzetesrend történetét mutatta be; célja az volt, hogy útja során minden embert megszólítson, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem. Augusztus 18–21. között az Erdélyi Ferences Rendtartomány nyári találkozója és továbbképzője zajlott Csíksomlyón, 24-én ünnepi zsolozsmát imádkoztak a kegytemplomban, augusztus 29-én, Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján szentelték püspökké dr. Kerekes Lászlót a kegytemplomban.

Szeptemberben, elsőszombaton ünnepélyes Szűz Mária-köszöntőt tartottak, 8-án Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) napján ünnepi sorrendben voltak a szentmisék a kegytemplomban. Szeptember 12-én, Szűz Mária szent nevének ünnepén tartották a kegytemplom őszi búcsúját; a szentmisét dr. Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be. Az esti szentmise keretében az új iskolai tanévet a gondviselő Isten és a csíksomlyói segítő Szűzanya oltalmába ajánlották. A szentmise végén külön megáldották a tanárokat, a diákokat és tanszereiket. Szeptember 13-án is megünnepelték a kegytemplom őszi búcsúját (az ünnepi szentmisét Urbán Erik OFM tartományfőnök mutatta be), szeptember 17-én megünnepelték Szent Ferenc atyánk stigmatizációját, 18-án pedig az esti szentmisét követően zajlott a kegytemplom őszi nagytakarítása; ezúton is köszönik mindazoknak, akik segítettek a munkában. Szeptember 20-ra volt meghirdetve a gyűjtés a szentföldi keresztények és a szent helyek támogatására. Szeptember 27-én, Szentírás vasárnapján, a szentmisék végén megáldották és megszentelték azokat a Szentírásokat és gyermek-bibliákat, amelyeket a felnőttek és gyerekek magukkal vittek. Ugyancsak szeptember 27-én emlékeztek meg arról, hogy idén húszéves a csíksomlyói kegytemplom kórusa. Ebből az alkalomból Timár Sándor OFM mutatott be hálaadó szentmisét, amelyen jelen volt Bőjte Mihály OFM és Guia Hugó OFM is. A szentmise után zenei áhítatot tartottak (a jelenlegi járványügyi előírások betartásával) Isten nagyobb dicsőségére és az Istenszülő Szűz tiszteletére. Szeptember 30. és október 2. között háromnapos lelkigyakorlattal készültek Assisi Szent Ferenc ünnepére. A szentmisék előtt elimádkozták a Szent Ferenc-litániát, a szentmise igehirdetésében Szent Ferenc személyén keresztül igyekezték a híveket közelebb hozni Urunkhoz és Megváltónkhoz!

Október a rózsafüzér királynőjének a hónapja, ezért a kegytemplomban az esti szentmisék előtt félórával minden alkalommal elimádkozták a rózsafüzért. Október 3-án, elsőszombaton imaóra volt, majd ünnepélyes keretek között elimádkozták a rózsafüzért. A szentmisét követően tartották a tranzitus szertartását, amelyben megemlékeztek Assisi Szent Ferenc átmeneteléről ebből a világból a mennyei dicsőségbe, majd ezt követte az ünnepélyes körmenet a kegyszobor másolatával a kegytemplom előtti téren. Október 4-én Assisi Szent Ferenc főünnepét ülték meg a kegyhelyen. A szentmise keretében megemlékeztek a kegyhely elhunyt rendezőiről, segítőiről. Október 11-én a vasárnapi szentmisékben közösen adtak hálát Istennek az idei termésért, minden ajándékáért. A hívek magukkal vihettek megáldásra egy üveg lekvárt, egy üveg mézet, egy kenyeret vagy zöldséget; Szent Ferenc oltárát az idei termésekkel díszítették fel erre az alkalomra, amelyeket szintén megáldottak. Október 18-án a missziós világnap alkalmából az egyház imanapot és gyűjtést hirdetett meg a missziók javára, amelybe a csíksomlyói kegyhely is bekapcsolódott. Október hónapban gyűjtést szerveztek a perui ferences misszió támogatására.

Márk Vince P. József rendi testvérünk életének 94. évében, 2020. november 6-án, szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése november 9-én volt.

Novemberben megtartották az ünnepélyes Szűz Mária-köszöntőt, 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a felebaráti szeretet nagy szentjének, a Ferences Világi Rend égi pártfogójának ünnepén a 18 órától bemutatott szentmise keretében két ferences világi rendi testvér, Suciu Dorottya és Incze-Ferencz Eszter tett fogadalmat az evangélium szerinti életre a Ferences Világi Rendben.

„A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szerettük volna kimutatni hitünket a világ felé. Ezért bekapcsolódtunk abba a világméretű szentségimádásba, amit november 21-én, Krisztus király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján megtartottak. Kegytemplomunkban az egyórás szentségimádás a szombat esti szentmisét előzte meg 17 órától, amelyhez az internet nyújtotta lehetőségeken keresztül is lehetett kapcsolódni” – írják a ferencesek. November 28-án, advent első vasárnapjának előesti szentmiséjében megáldották az általuk készített és a hívek által hozott adventi koszorúkat.

December 5-én ünnepélyes Mária-köszöntőt tartottak a jelenlegi járványügyi előírások betartásával. Advent első vasárnapjával a kegytemplom Szent Antal-oltárához helyezték ki az Úr Jézus betlehemi jászlát. „Ebben nincs szalma, mert mindenki maga gondoskodhat arról, hogy karácsonyra tele legyen… Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló adventi napokon tudatosan figyelünk arra, hogy minél több jót tegyünk a családban, testvéreinkkel, embertársainkkal és teremtett világunk minden létezőjével. Ezekkel nem dicsekednünk kell, hanem írjuk le egy lapra, hozzuk magunkkal a szentmisére, és helyezzük el a jászolban. Látni fogjuk, amint hétről hétre a mi jócselekedeteink átalakulnak a meleget biztosító szalmává, így tanúskodva arról, hogy szeretettel a szívünkben várjuk és ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus születését. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az Úr otthona életünk minden napján” – írják a ferencesek.

Adventben állították ki a kegytemplom mellékoltáraira a Boldog Carlo Acutis által összeállított eucharisztikus csodákat röviden bemutató plakátokat, „hogy ezáltal is növekedjen szeretetünk az Oltáriszentségben köztünk lakozó, és önmagát nekünk odaajándékozó Úr iránt”.

Karácsonyi szentmisék

December 24-én 20 órától tartják Urunk születésének vigília szentmiséjét. December 25-én, Urunk születésekor az ünnepi szentmisék 8, 10,30 és 18 órától lesznek. December 26-án, Szent István első vértanú napján a szentmisék ünnepi sorendben: 8, 10,30 és 18 órától. December 27-én a Szent család vasárnapját üljük, december 31-én 18 órától évvégi-hálaadó szentmise lesz.

Január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, január 2-án elsőszombat, amelyen megtartják az ünnepélyes Mária-köszöntőt. Január 6-án, vízkereszt ünnepén a szentmisék ünnepi sorendben lesznek: 8, 10,30 és 18 órától.

Tevékenységek Brassóban

A brassói Keresztelő Szent János ferences kolostor és templom, közkedvelt temploma Brassó belvárosának, nyitott ajtókkal várja az imádkozni, elcsendesedni, meditálni vágyókat, hogy megtapasztalhassák: a helyiek felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül ragaszkodnak a templomhoz és a ferences lelkiséghez. Advent vasárnapjainak előestéjén adventi imaórák keretében gyújtották meg a templomban elhelyezett adventi koszorún lévő gyertyákat. Ezek az alkalmak segítik a híveket, a ferencesekhez, a lelkiségükhöz ragaszkodó fiatalokat karácsony ünnepének méltó várásában.

A kollégiumi bentlakásban felújítási munkálatok zajlanak; a kolostor bentlakást érintő részletében a felújítási munkálatok a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulnak meg, amelyért köszönetünket fejezzük ki ezúton is.

Színes események Szászsebesen

A sebesi ferences templomban apró, színes események zajlottak ősszel, ám annál nagyobb örömet okoztak az események résztvevőinek. Leó testvér lelki és képzési napot tartott szeptemberben két alkalommal is, Sebestyén testvér segítségével tábla került a templom falára, amelyen az énekszámokat lehet követni, a vendégház udvarán pedig egy kis filmet forgatott egy fiatal rendező, amelyen egy idős tanárnő kilenc gyermeknek történelemóra keretében beszélt a kommunizmusról.

Októberben elsőáldozás zajlott Déván; Leó testvér segítségével öt román anyanyelvű gyermek volt elsőáldozó. Október 7–10. között Julianus testvér Kolozsváron lelkivezetői képzésen vett részt, Leó testvér pedig a Romániai Nagyobb Elöljárók Konferenciája képviselőinek tartott online előadást a szerzetesi élet identitáskríziséről. Október 27. és november 1. között Julianus testvér az esztergomi testvérek számára tartott lelkigyakorlaton segített online beszélgetésekkel, míg Leó testvér a szociális testvéreknek tartott online térben előadást a szerzetesi élet identitáskríziséről.

Élő és online programok Kolozsváron

Júniustól a megszokott rendben folyt a ferences templomi élet. Ahhoz, hogy a megfelelő körülményeket biztosíthassák a távolságtartáshoz, vasárnaponként eggyel több szentmisét tartottak – minden szentmisét, illetve a közösségi zsolozsmák nagy részét interneten is követhették a hívek.

A járványhelyzet ellenére továbbra is működik a keddi Szent Antal-kenyere: szegények, sajnos, ugyanolyan számban érkeznek; de hála Istennek, a felajánlások is, amelyekre minden időben szükség van, és amelyekért hálásak a ferencesek. Szeptember végén a sajátos körülmények figyelembevételével indult az élet a Ferences Egyetemi Kollégiumban is, igaz, hogy az előző éveknél kisebb létszámmal: a nyár folyamán lezajlott a felvételi, amelyen túljelentkezés volt, de mivel az egyetemi tanév online kezdődött, nem mindenki utazott, költözött fel Kolozsvárra. A beköltözők számára az összerázó hétvégét megtartották, és rendszeresen részt vesznek a diákok a napi, heti kollégiumi programokon is.

Közben zajlik az új kollégiumi épület felújítása is, amelynek a folytatására, a kollégium eszközeinek frissítésére, illetve az egyes programok megszervezésére a Betlehem Gábor Alap támogatásának köszönhetően volt lehetőség.

A kolostor, illetve a templom körül tevékenykedő csoportok – a járvány miatt – részben kisebb létszámban, részben online kezdték el a tevékenységüket. A családos csoport és az ifjabb nemzedék, amely a „Szent Ferenc farkasai” nevet viseli, heti rendszerességgel online találkozik, továbbra is folytatva a megkezdett témákat. Az ifjabbak november végén – szintén az internet segítségével – elkezdték a felkészülést a karácsonyi pásztorjátékra, amely az idén (is) nagyon sajátos lesz. Ebben az időszakban egyes csoportokkal alkalmanként online Szentírás-olvasás is volt.

A templom adta lehetőségeket felhasználva október elejétől – hétfőnként – a tízparancsolat katekézis egy újabb sorozata vette kezdetét. De havi rendszerességgel a „Nyisd ki a szemed” elnevezésű program megszervezését is fontosnak tartották a ferencesek.

Adventi időszak Kolozsváron

November 29-én, a szeráfi rend összes szentjeinek ünnepén egy közös ferences rózsafüzér-imádsággal emlékeztek, amelyet a templomban szerveztek a Ferences Világi Rendiek, fiatalok és velük imádkozni akarók, akik csatlakoztak a FVR miniszter generálisa által meghirdetett imanaphoz.

A karantén miatt az idén Szent Miklóssal nem tudtak találkozni a gyerekek, de azért nem maradt teljesen el ez az ünnep: a népszerű püspök egy videóüzenettel biztatta a gyerekeket, hogy legyenek jók… Ugyanígy online lehetett köszönteni őt, abban a reményben, hogy jövőre majd személyesen is találkozhatnak.

December 11–13. között, pénteken és szombaton az esti szentmise, vasárnap pedig a 12 órás szentmise keretében adventi triduumot tartottak, hogy ezzel is segítsék az ünnepre való ráhangolódást. Az előző években szokásos szombati egész napos lelkinapot, annak közösségi jellegéből fakadóan, illetve az résztvevők egészsége védelmében az idén nem tartották meg, a családos csoport az évenként szokásos Szállást keres a Szent Család ájtatosságát pedig az idén online szervezte meg.

December 16-tól kezdődően a szentmisék után, rövid imádság formájában megtartják a Gyermek Jézus-kilencedet, a lorettói kápolnánkhoz fűződő, teljes búcsúval járó ájtatosságot. A roráté szentmiséket megtartják a templomban minden hétköznap (hétfőtől péntekig, kedd kivételével) 6,30-tól.

Kezdeményezések, programok Gyergyószárhegyen

A szárhegyi ferences kolostorban nyárra és őszre a nagyobb csoportokra tervezett lelki programok érthető okokból mind elmaradtak. Viszont voltak (szerzetes, kispap, világi személy), akik személyes jelleggel kihasználták a kolostor adta lehetőségeket csendes elvonulásra, lelkigyakorlatra. Ugyanakkor született új kezdeményezés is, mégpedig szárhegyi, illetve a környékbeli anyukák, szülők részéről. Ugyanis nagyon nagy gond kisgyermekes szülőknek, hogyan tudjanak részt venni vasárnapi szentmisén a kisgyerekekkel… Ezért a nyár óta minden szombat esti szentmise az ő részvételükkel történik, kis- és óvodás korú gyerekekkel, a szülők vagy nagyszülők kíséretében. Így a felnőttek is részt vesznek vasárnapi (előesti) szentmisén, és a gyerekek is lassan megszokják a templomi jelenlétet. A szülők közül néhányan kialakítottak egy csoportot is, akik minden héten összejönnek egy alkalommal foglalkozáson részt venni, közösen imádkozni, beszélgetni…

Szárhegyen a tavasz óta nincs online közvetítés, ellenben időnként elmélkedéseket továbbít Anaklét atya, azzal a meghagyással, hogy további címzettekhez lehet azokat eljuttatni.

Júliusban elkezdődött a templom tetőzetének és tornyának feljavítása. Erre a célra Hargita Megye Tanácsának Egyházi és Műemlékvédelmi részéről is kaptak pályázati támogatást, illetve a Bethlen Gábor Alaptól és a helyi polgármesteri hivataltól is, amelyekért köszönetüket fejezik ki. Mindazt a munkát, amit erre az évre terveztek, sikerült befejezni. Bíznak benne, hogy jövőre folytatódni fog a munka újabb lehetséges pályázati résztámogatások által.

Ferences világi rendi fogadalomtételek

November 18-án, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét megelőző este Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király Plébániatemplomban az esti szentmise keretében egy testvér ideiglenes fogadalommal kötelezte el magát, Brassóban november 16-án a Keresztelő Szent János ferences templomban az esti szentmise keretében pedig két testvér tett fogadalmat, akik világi ferencesként tanúskodnak arról, hogy a világ megszentelése szükségszerűen az ember megszentelésén keresztül történik, mert a nyolc boldogság lelkülete nélkül a világ nem alakulhat át.

Bár imáink elsuttogásának, lelkünk feltöltésének, hitünk megvallásának Istentől rendelt közösségi helyszíne a templom, ezekben az embert próbáló időkben mégis sokan kényszerülnek arra, hogy az online tér adta lehetőségekkel éljenek, hogy az otthonukban megélt csendes percekben tárják ki a szívüket, lelküket Isten felé. Imáik így is meghallgatásra találnak, de bízunk benne, hogy az újév elhozza számunkra a félelem nélkül kitárt ajtók idejét, hogy újra mindannyian együtt mondhassuk majd el templomainkban a legszentebb imát…

Benedek Enikő