Búcsú és aranymise a marosszentgyörgyi kármelita kolostorban

0
1943

Marosszentgyörgyön, a Sarutlan Karmelita Nővérek október 1-jén ünnepelték kápolnájuk védőszentjét. Délután 5 órától vesperást énekeltek, majd szentolvasót imádkoztak a hívekkel. Azt követően Tamás József püspök aranymisét mutat be, Jakubinyi György érsek és a résztvevő papok koncelebrálásával.

„Az Egyháznak, az én Anyámnak szívében szeretet leszek” – idézte Lisieux-i Szent Terézt homíliája kezdetén a jubiláns. Elmondta: amikor a gyulafehérvári papnevelő intézetbe került a kispapok lelkivezetőjeként, akkor akadt a kezébe Szent Teréz önéletrajza. Annyira lenyűgözte, hogy sokszor használta, amikor elmélkedési gondolatokat adott a kispapoknak. „Megragadott, hogy a hivatásán belül is kereste a maga hivatását, és ebben a Szentíráshoz fordult. (…) a Szentírás ott nyílt ki, ahol a szeretet himnusza kezdődött, amelynek bevezetőjében olvasta: »magasztosabb utat mutatok neked«. (…) A szeretetben találta meg kármelita életének igazi értelmét, s ekkor fogalmazta meg ezt a mondatot: »Az Egyháznak, az én anyámnak szívében szeretet leszek.« Kis Szent Teréznek ezt a mondatát próbáltam nemcsak a magam életébe, hanem a kispapok életébe is beleplántálni” – fogalmazott a szónok.

Tamás József püspök felidézte: az egyik papnövendék meglepte egy plakáttal, amelyen a római Szent Péter-bazilika volt látható, annak közepén egy szív, a plakát alján Teréz e gondolata. A plakát hosszú időn keresztül szobája ajtaján függött, s bár elrongyolódott, e mondat üzenete a szívében maradt. Amikor II. János Pál pápa kinevezte a főegyházmegye segédpüspökévé, s újra jelmondatot kellett választania, úgy érezte, hogy e gondolat felelne meg leginkább az újabb elköteleződésének; ám túl hosszúnak találták, így a páli szeretethimnuszból vett „Legnagyobb a szeretet” idézet lett püspöki jelmondata. „Úgy éreztem, hogy Kis Szent Teréz a szeretetet himnusza alapján fogalmazta meg magának ezt a mondatot, és ez a mondat beleágyazódik abba, amit ő saját magának és ezen keresztül másoknak is így fogalmazott meg.

Ötven éve papként, felszentelésem évfordulóján próbáltam elgondolkodni azon, hogy vajon mennyire sikerült életemben Kis Szent Teréz mondatát beépíteni” – fogalmazott a jubiláns. „Törekedtem arra, hogy valóban úgy cselekedjem, hogy az Egyháznak, az én édesanyámnak szívében szeretet tudjak lenni.”

Minden megkeresztelt embernek fontos lenne, hogy az Egyháznak, amely a mi édesanyánk, szívében szeretet legyünk – hangsúlyozta Tamás József püspök. – Az Egyház Jézus Krisztus közössége, azoké, akik elfogadják Krisztus tanítását, és próbálják beépíteni az életükbe. Szent Pál apostol az Egyházat az emberi testhez hasonlítja: a fej maga Jézus Krisztus, a test mi vagyunk. S mi olyanok vagyunk, mint a test különféle részei, és ahogyan e testrészek közreműködnek a test fennmaradásában, éltetésében, nekünk is így kellene tennünk. Átéreznünk, hogy fontosak vagyunk, mert nem mondhatja a kéz, sem a többi testrész, hogy nincs rá szükség, mert mindenki számít Jézus Krisztusnak e közösségében.

Jézust többféleképpen látták az emberek: voltak, akik az ács fiának nevezték, nem láttak benne mást; voltak, akik prófétának gondolták; voltak, akik fölismerték isteni mivoltát; voltak ellenségei, akik mindent megtettek, hogy halálra adják. Ahogy földi életében Jézust látták az emberek, az Egyházzal kapcsolatban is így van – fejtette ki homíliájában a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke. – Vannak, akik csak intézményt látnak benne, amely ügyeket intéz; vannak, akik értékelik azt a szociális munkát, amelyet az Egyház próbál vállalni és végezni; s vannak, akik fölfedezik benne Jézus Krisztus jegyesét, akik az Egyházban azt látják, amit Jézus adni akart az embereknek. Az Egyháznak is vannak ellenségei, amint Jézusnak is voltak. Az Egyház értékrendjében vannak olyan pontok, amelyek a világ problémái közé tartoznak, hiszen az Egyház elkötelezte magát az élet védelmében, a halál kultúrája ellen harcol: védi a megfogant életet, ezért elítéli az abortuszt; védi az idős emberek jogát az élethez és a méltó halálhoz, ezért elutasítja az eutanáziát; a szegények pártján áll. Ezért az anyagiasságban, korrupcióban és más formákban megmutatkozó korszellem megpróbálja háttérbe szorítani.

Nagyon aktuális Szent Teréz gondolata: nekünk, keresztényeknek, hívő embereknek Egyházunk, édesanyánk szívében szeretetnek kell lennünk. A mai ünnepen is azért imádkozzunk és azt a kegyelmet kérjük Kis Szent Teréz közbenjárására, hogy világunkban tudjunk fény lenni, a világ világosságává válni, Egyházunknak, édesanyánknak szívében tudjunk szeretet lenni – fohászkodott homíliája végén Tamás József püspök.

Forrás: kármelita kolostor, Marosszentgyörgy
Fotó: Bálint Szabolcs