Refo500: Nemzetközi konferencia Kolozsváron

0
1812

A változás kihívásai és kultúrái a 16–18. századi Erdélyben címmel tartanak tudományos tanácskozást december 9–10. között Kolozsváron. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézete, a Református Tanárképző Kar és a Római Katolikus Teológia Kar által a Refo500 nemzetközi platform keretében szervezett rendezvény a reformáció fél évezredes évfordulójára való reflexív és önreflexív készület jegyében jött létre.

Gábor Csilla egyetemi tanár, a konferencia szervezője kérdésünkre elmondta: „Fontos, hogy az évfordulóra készülve ne a régi reflexek alapján emlékezzünk, és ne csak arra emlékezzünk, ami szétválaszt. Lényeges tanulságokkal járhat, ha magát a szétválás folyamatát is figyelemben részesítjük, mert ezáltal leépíthetünk olyan sztereotípiákat, amelyek azt sugallják, a reformáció gyökeres szakítást jelentene mindennel, ami előtte történt. (Ne feledjük: Luther és a korai reformátorok nem hitújításként, hanem inkább az elfajzott hagyomány „korrekciójaként”: az eszmei, kegyességi, exegetikai, filológiai gyökerekhez való visszatérésként értelmezték mozgalmukat. 1517. október 31-ét követően Luther még évekig ágostonrendi szerzetesként élt és működött.)

Gábor Csilla egyetemi tanár

A rossz beidegződések korrigálása, a sablonokban való gondolkodás árnyalása szándékával kezdtük el azt a két évre szóló projektet, amelynek első évi összegzése a mostani konferencia. A programot böngészve új információk, adatok megismerésére éppúgy számítok, mint a már ismert részleteknek a korábbiaktól eltérő megvilágításba helyezésére.

 

A projekt kezdeményezőjeként külön örömömre szolgál a felekezetek közötti együttműködés megvalósulása, a nemzetközi részvétel, de az is, hogy az előadók nem szorítkoztak csupán protestáns vagy katolikus témák felvetésére, hanem – a konferencia hívószavához kapcsolódva – a felekezetek kialakulásához kapcsolódó dinamizmust, magát a változást is igyekeznek megragadni, annak a keresésnek, forrongásnak a részleteit, amelyek nélkül nem érthető meg sem a reformáltak gondolkodása, sem a katolikusok hűsége.”

Az előadók arra próbálnak rávilágítani, hogyan, miféle folyamatok révén valósulnak meg a különböző értelmezői hagyományok kölcsönhatásai az irodalomban, a művészetben, intézménytörténetben és a kegyességgyakorlás különféle területein. A vizsgált régió, Erdély, azért is került újólag a figyelem középpontjába, mert itt több felekezet él/élt egymás mellett a történelem folyamán. A felvetett kérdésről interdiszciplináris keretek között beszélnek, valamint magyar, román és angol nyelven is lesznek előadások. Felszólal többek között Bitskey István, a Debreceni Egyetem professzora (Hagyomány és változás Pázmány Péter Szentírás-értelmezésében), Wim François, a Leuveni Katolikus Egyetemről (Identitásképzés és anyanyelvű bibliafordítások Európa kora újkori multikonfesszionális régióiban), Balázs Mihály, a Szegedi Tudományegyetem oktatója (Vissza az egységhez. Felekezetbékítő törekvések és hazai recepciójuk a korai újkorban), Maria Crăciun, a BBTE egyetemi tanára (A szakrálistól a rituális térig: a szentély átalakulása erdélyi lutheránus templomokban a korai újkorban), valamint más hazai és külföldi előadók. Jelenlétével megtiszteli a konferenciát és előadást tart Herman Selderhuis is, a Refo500 elnöke, a hollandiai Appeldoorn Teológiai Egyetemének professzora.

A konferencia december 9-én, pénteken reggel kilenc órakor kezdődik a BBTE főépületének Aula Magna termében. Szombaton délelőtt párhuzamos szekciókban lesznek az előadások, így a résztvevők érdeklődési területük szerint választhatnak a kínálatból, részletes program megtalálható ITT.

Romkat.ro

 

 

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here