Boldog Campion Ödön jezsuita, vértanú

Egy könyvkereskedő fiaként született Londonban 1540-ben. Abban az időben a vallási helyzetre az volt a jellemző, hogy a pápához hű férfiak, mint az egykori kancellár, Morus Szent Tamás felségsértőkként haltak meg a vérpadon, miközben a reformátorok tanainak követőit eretnekségért fenyegették halállal.

Ödön doktori vizsgával befejezte tanulmányait az oxfordi egyetemen. Az akkor modern humanista tanulmányokért lelkesedve, és a tanult vezető réteg egyik kiemelkedő tagjaként először nem látott semmit abban, hogy szüleivel, barátaival és pártfogóival együtt letegye az Erzsébet által kívánt esküt az angol korona egyházfőségére. Mi több: Gloucester püspökének tanácsát követve diákonussá szenteltette magát az angol egyházban.

Feladatköre azt hozta magával, hogy humanista érdeklődése áttevődött az előző idők lelki és egyházi irodalmára. Mindenekelőtt a nagy egyházatyákkal foglalkozott. E tanulmányai során egyre jobban tudatosult benne, hogy az anglikán vallás mennyire eltér az áthagyományozott hittől, és hogy Erzsébet államegyháza milyen kevéssé felel meg a régi Egyháznak.

Súlyos lelkiismereti konfliktusba került. Az új dublini egyetemen akart magántanári képesítést szerezni. Egyre sürgetőbbé vált számára az a kérdés, nem kell-e elszakadnia Erzsébet egyházától. Nyíltan kifejtette gondolatait és kételyeit. 1570- ben Szent V. Pius pápa kiközösítette a királynőt, s feloldotta alattvalóit a hűségeskü alól. Ödön is ,,gyanús személlyé” vált. Álruhában tért vissza Angliába, s ott átélte Boldog Storey János perét és kivégzését, s véglegesen eldöntötte, hogy Douai-ba megy, ahol Anglia fiatal katolikusainak színe-java körében otthon érezte magát. Aquinói Szent Tamást tanulmányozta és szónoklattani tanfolyamokon vett részt. Miután szubdiákonussá szentelték, Rómába ment, s felvételét kérte Jézus Társaságába.

1579-ben pappá szentelte Prága érseke. Az angol William Allenkre, a douai angol szeminárium és a még ma is fennálló római Angol Kollégium alapítójára nagy hatást gyakoroltak a jezsuitáknak az ellenreformáció során Európa különböző országaiban elért sikerei, és arra kérte XIII. Gergely pápát, hogy Angliába is küldjön jezsuitákat. Ödön és Robert Persons kapta meg elsőnek a parancsot, hogy menjen Angliába. Campion Prágából való elutazása előtti estén egy rendtársa a cellája ajtajára írta: P. Edmundus Campianus vértanú.

Az angol katolikusok egy része félt, hogy a jezsuita atyák jövetele újabb nehézségeket hoz majd a katolikusoknak. Mindenekelőtt azt hitték — még a katolikus körökben is –, hogy a ,,jezsuita invázió” politikai célokat szolgál.

Campiont 1580. június 25-én Londonban letartóztatták, de csakhamar szabadon engedték. Vidékre ment, s prédikációival számos megtérést ért el.

Campion atya egész idő alatt dolgozott egy hitvédelmi művön, amelynek a Decem rationes (Tíz indok) címet adta. Egy titkos sajtóban nyomtatták ki, s az oxfordi egyetem hallgatói egy reggel négyszáz példányt találtak belőle az egyetemi templom padjain. Campiont letartóztatták, Londonba vitték; a kalapjára feliratot tettek: ,,Campion, a lázadó jezsuita”. 1581. november 14-én más papokkal együtt megkezdődött a pere. 1581. december 1-én kivégezték.

Campion Ödönt 1886. december 29-én avatták boldoggá.

Forrás: katolikus.hu/szentek

 

Dátum

2016. december 01., csütörtök

Idő

08:00 - 18:00